Darmowa dostawa od 399 zł
Darmowa dostawa od 399 zł
Zwroty do 30 dni
Zwroty do 30 dni
Ponad <strong>17000</strong> produktów
Ponad 17000 produktów

Regulamin Kart Upominkowych

dla kart wydanych od dnia 15.11.2017 roku

I. Definicje

1. Wystawca - Strefa Tenisa Sp. z o.o. S.K. z siedzibą w Warszawie, pod adresem al. Bohaterów Września 12, 02-389 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000545256; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 7010469498; REGON: 360859723;

2. Sklep – położony na terytorium Polski sklep prowadzony pod szyldem STREFA TENISA, lub innym szyldem, którym Wystawca zastąpi szyld „STREFA TENISA”;

3. Karta Upominkowa Strefa Tenisa, zwaną dalej Kartą Upominkową – elektroniczny bon towarowy w formie plastikowej karty wydany przez Wystawcę na okaziciela, uprawniający Posiadacza do nabycia na jej podstawie Towarów oferowanych w Sklepach; Wystawca może dokonać indywidualizacji każdej z wystawianych Kart poprzez przypisanie jej indywidualnego numeru identyfikującego, składającego się co najmniej z 20 (dwudziestu) cyfr;

4. Nabywca – osoba, która nabywa od Wystawcy Kartę Upominkową w zamian za przekazanie Wystawcy środków pieniężnych, a także osoba, która otrzymuje od Wystawcy Kartę Upominkową w wyniku skorzystania z przyznanego przez Wystawcę uprawnienia do zwrotu pełnowartościowych Towarów zakupionych w Sklepie, po spełnieniu warunków, od których uzależnione jest to uprawnienie lub osoba, która otrzymuje zasilenie posiadanej już karty o kwotę określoną arbitralnie przez Wystawcę w ramach prowadzonych przez Wystawcę akcji promocyjnych i marketingowych;

5. Posiadacz – osoba każdorazowo okazująca Kartę Upominkową przy zakupie Towarów;

6. Towary – odzież, obuwie, sprzęt sportowy, akcesoria oraz usługi oferowane do sprzedaży w Sklepach, przy czym nie będą uznawane za Towary – Karty Upominkowe i Bony Podarunkowe.

 

II. Warunki ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania przez Posiadacza z Karty Upominkowej.

2. Regulamin ma zastosowania do Towarów nabytych w sklepie internetowym prowadzonym w domenie www.strefatenisa.com.pl oraz w sklepach stacjonarnych Strefa Tenisa. Zasady zwrotu towarów nabytych w ww. sklepach określają: Regulamin Sklepu Internetowego oraz odpowiednie przepisy prawa.

3. W zamian za otrzymane od Nabywcy środki pieniężne w kwocie równej początkowej wartości nominalnej Karty Upominkowej, Wystawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Karty Upominkowej i do przyjmowania jej do realizacji w Sklepach. Przekazanie Nabywcy Karty Upominkowej może być dokonane wyłącznie w Sklepach. Karta Upominkowa nie może zostać wydana w zamian za środki znajdujące się na innej Karcie Upominkowej. Otrzymanie Karty Upominkowej nie może nastąpić w zamian za środki pieniężne w kwocie niższej niż wartość nominalna Karty, co w szczególności oznacza, iż żadne promocje, rabaty, wyprzedaże ani innego rodzaju obniżki cen nie znajdują zastosowania do Karty Upominkowej. Karta może zostać wydana na podstawie następujących płatności dokonanych przez Klienta: gotówką, kartą płatniczą, kartą kredytową.

4. W przypadku skorzystania przez klienta Sklepu z przyznanego przez Wystawcę uprawnienia do zwrotu pełnowartościowego Towaru zakupionego w Sklepie stacjonarnym, Wystawca, po spełnieniu przez Nabywcę, warunków, od których uzależnione jest to uprawnienie, przekaże Nabywcy Kartę Upominkową o wartości nominalnej równej cenie po jakiej zwracany Towar został zakupiony albo zasili taką kwotą posiadaną już przez Nabywcę Kartę Upominkową.

5. Zwrot Towarów nabytych w ramach promocji łączonych (np. w przypadku promocji uprawniającej Klienta do nabycia Towaru po obniżonej cenie w razie jednoczesnego nabycia kilku Towarów), jest możliwy tylko w razie zwrotu wszystkich Towarów, nabywanych w ramach takiej promocji.

6. Początkowa wartość nominalna Karty Upominkowej otrzymywanej w zamian za środki pieniężne może wynosić, według wyboru Nabywcy, nie mniej niż 50,00 zł i nie więcej niż 5000,00 zł. Wartość nominalna Karty otrzymywanej lub doładowywanej w wyniku realizacji uprawnienia do zwrotu pełnowartościowego Towaru zakupionego w Sklepie uzależniona będzie od ceny po jakiej Towar ten został zakupiony.

7. Karta Upominkowa może być użyta wyłącznie w sklepach stacjonarnych Strefa Tenisa oraz sklepie internetowym www.strefatenisa.com.pl.

8. Karta Upominkowa nie podlega wymianie na środki pieniężne w całości lub w części oraz nie podlega zwrotowi na rzecz Wystawcy. Powyższe dotyczy także sytuacji, gdy Karta nie zostanie zrealizowana w okresie ważności.

9. Karta Upominkowa nie podlega zastrzeżeniu ani zablokowaniu.

10. Ponieważ Karty Upominkowe są kartami na okaziciela, realizacja Karty Upominkowej będzie stanowiła ważną transakcję również w przypadku, gdy Posiadacz wejdzie w posiadanie Karty Upominkowej w sposób nieuprawniony.

11. Wystawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie Karty Upominkowe po jej nabyciu przez Nabywcę, a także za jej nieuprawnione użycie przez osoby trzecie.

 

III. Zasady korzystania z Karty Upominkowej

1. Wystawca przyjmuje do realizacji w Sklepach wyłącznie Karty Upominkowe nieuszkodzone, które zostały przedstawione do realizacji w terminie ich ważności oraz które posiadają wszystkie nienaruszone zabezpieczenia, którymi karta została opatrzona przez Wystawcę.

2. Posiadacz realizuje uprawnienia z Karty Upominkowej poprzez zapłatę za Towary środkami zgromadzonymi na Karcie.

3. Realizacja przez Posiadacza uprawnień z Karty Upominkowej powoduje obniżenie wartości nominalnej karty o cenę zapłaconą za nabywane w ramach realizacji Karty Upominkowej Towary.

4. Podczas realizacji zamówienia w sklepie internetowym może zostać użyta tylko jedna Karta Upominkowa.

5. W sytuacji, gdy wartość nabywanego Towaru jest wyższa niż aktualna wartość nominalna Karty Upominkowej Posiadacz zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny gotówką, kartą płatniczą lub kredytową, przy czym Wystawca ze względów technicznych jest w stanie przyjąć płatność dokonywaną maksymalnie dwiema różnymi metodami płatności.

6. Posiadacz może posługiwać się Kartą Upominkową wielokrotnie do wyczerpania limitu przypisanego do Karty lub do upływu terminu ważności Karty.

7. Wystawca ma prawo odmówić realizacji Karty Upominkowej w przypadku:

a. upływu terminu ważności Karty Upominkowej,

b. uszkodzenia Karty Upominkowej w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych zapisanych na Karcie,

c. braku technicznej możliwości realizacji Karty Upominkowej (w szczególności w sytuacji braku możliwości uzyskania połączenia z systemem informatycznym Wystawcy), z tym zastrzeżeniem jednak, że w wypadku wskazanym w pkt. c Wystawca zrealizuje Kartę Upominkową niezwłocznie po ustaniu przeszkody wskazanej w tym punkcie,

d. okazania Karty Upominkowej z naruszonymi zabezpieczeniami lub w razie uzasadnionego podejrzenia, że okazana Karta Upominkowa nie jest kartą wydaną przez Wystawcę.

 

IV. Rodzaj, aktywacja i doładowywanie Karty Upominkowej

1. Karty Upominkowe są kartami tylko i wyłącznie na okaziciela.

2. Aktywacja Karty Upominkowej następuje z chwilą wydania Nabywcy Karty Upominkowej przez Wystawcę, po uiszczeniu przez Nabywcę określonych środków pieniężnych lub odbiorze zwracanego Towaru, przy wskazanych wyżej warunków zwrotu.

3. Karta Upominkowa jest ważna i aktywna przez okres 12 (dwunastu) miesięcy od daty wydania Nabywcy Karty Upominkowej przez Wystawcę.

4. Wartość nominalna Karty Upominkowej może zostać uzupełniona o wartość odpowiadającą kwocie dodatkowych środków pieniężnych przekazanych przez Posiadacza na rzecz Wystawcy, z tym zastrzeżeniem, że minimalna jednorazowa wartość nominalna o jaką może zostać uzupełniona Karta Upominkowa nie może być niższa niż 50,00 PLN zł, oraz z zastrzeżeniem, że maksymalna wartość nominalna Karty Upominkowej po uzupełnieniu nie może przekroczyć 5000,00 zł. Uzupełnienia wartości nominalnej Karty Upominkowej można dokonać bezpośrednio w Sklepie. Potwierdzeniem dokonania uzupełnienia Karty Upominkowej jest:
- dokument „Kasa Przyjmie” (KP), jeśli uzupełnienie będzie dokonane gotówką;
- wydruk z terminala, jeśli uzupełnienie będzie dokonane kartą;
- wydruk z terminala, jeżeli uzupełnienie będzie dokonane poprzez zwrot towaru.

 

V. Rozliczenia i reklamacje Karty Upominkowej

1. Nabywca w chwili wydania Karty Upominkowej otrzymuje od Wystawcy dokument niefiskalny, potwierdzający nabycie oraz wartość nominalną nabywanej Karty Upominkowej.

2. Posiadacz ma prawo sprawdzenia aktualnej wartości nominalnej i terminu ważności Karty Upominkowej. Sprawdzenie wartości może być dokonane w Internecie pod adresem https://giftcardsystem.pl/#saldo

3. Wszelkie reklamacje związane z użyciem Karty Upominkowej w Sklepie Wystawcy będą rozpatrywane przez Wystawcę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia pisemnego zgłoszenia reklamacji przez Posiadacza.

4. Reklamacje mogą być składane bezpośrednio w Sklepach, w godzinach ich otwarcia oraz na adres mailowy [email protected].

5. Reklamacje dotyczące zakupionych Towarów mogą być składane na zasadach ogólnych.

 

IV. Postanowienia końcowe.

Regulamin obowiązuje od dnia 15.11.2017r. do odwołania.