Regulamin promocji "Sensor"

„Kup Sensor HEAD – odbierz 200 zł"

Regulamin promocji

I. Organizatorzy i czas trwania Promocji

 1. Organizatorami Promocji są
  "Strefa Tenisa Sp. z o.o." S.K. z siedzibą w Warszawie (02-389), przy al. Bohaterów Września 12
  oraz
  HEAD Poland Sp z o.o., z siedzibą w Krakowie (30-363), ul. Rydlówka 20
 2. Promocja obowiązuje od 07 maja 2019 r. do 30.06.2019 r. lub do wyczerpania zapasu magazynowego Strefa Tenisa Sensorów HEAD ZTH1.

II. Warunki uczestnictwa

 1. Uczestnikiem Promocji może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej „Uczestnik”).
 2. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest dokonanie zakupu Sensora tenisowego HEAD ZTH1 w sklepach stacjonarnych Strefa Tenisa lub w sklepie internetowym www.strefatenisa.com.pl w terminie obowiązywania promocji.
 3. Do każdego zakupionego Sensora tenisowe HEAD ZTH1 Uczestnik otrzyma Voucher zakupowy o wartości 200 zł. Voucher zostanie wydany bezpośrednio po zakupie Sensora (w przypadku zakupu w sklepach stacjonarnych) lub zostanie dostarczony wraz z przesyłką zakupionego Sensora (w przypadku zakupu w sklepie internetowym).
 4. Voucher zakupowy jest ważny przez 3 miesiące od dnia zakupu Sensora.
 5. Voucher można wykorzystać w czasie jego ważności w sklepie internetowym www.strefatenisa.com.pl oraz w sklepach stacjonarnych Strefa Tenisa mieszczących się w Warszawie na zakup wyłącznie produktów marki HEAD, z wyłączeniem produktów określonych w punkcie II.8.
 6. Voucher zakupowy nie łączy się z kodami rabatowymi wydawanymi przez Strefę Tenisa.
 7. Voucher zakupowy można wykorzystać przy zakupach o minimalnej wartości 200 zł w produktach HEAD.
 8. Z Promocji wyłączone są bokserki i skarpetki marki HEAD.

 III. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Promocji znajduje się do wglądu w sklepach Strefa Tenisa:
  al. Bohaterów Wrzesnia 12, Warszawa
  ul. Puławska 531, Warszawa
  oraz w sekretariacie firmy HEAD Poland Sp z o.o., z siedzibą w Krakowie (30-363), ul. Rydlówka 20
  oraz na stronie internetowej https://strefatenisa.com.pl/sensor-head
 2. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na adres: marketing@strefatenisa.com.pl.
 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i powołanych ustaw. Wszelkie informacje o Promocji w materiałach promocyjnych mają jedynie charakter informacyjny i wiążące są jedynie postanowienia niniejszego regulaminu.
 4. Organizatorzy mogą w każdym czasie zmienić postanowienia niniejszego Regulaminu, co staje się skuteczne z chwilą opublikowania zmian na stronie https://strefatenisa.com.pl/sensor-head. Zmiany regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych Uczestników.
 5. Sądem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Konkursem jest Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Strefa Tenisa Sp. z o.o. S.K.

 

Ostatnio przeglądane: