Regulamin promocji "Kup rakietę Babolat - odbierz kupon na buty Jet Mach II":

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji "Kup rakietę Babolat - odbierz kupon na buty Jet Mach II" zwaną dalej „Promocją” jest Strefa Tenisa Sp. z o.o. S. K. z siedzibą w Warszawie przy al. Bohaterów Września 12, 02-389 Warszawa.
 2. Promocja trwać będzie od 05 kwietnia 2018r. od godziny 00:01 do 31 maja 2018 r. do godziny 23:59 lub do wyczerpania się Kuponów Promocyjnych (dalej „Kuponów”), których pula wynosi 500 szt.
 3. Promocja przeprowadzana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sklepie internetowym www.strefatenisa.com.pl oraz w sklepach stacjonarnych Strefa Tenisa.
 4. Warunkiem przystąpienia do Promocji jest zapoznanie się i akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. W Promocji mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18. rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, będące konsumentami w rozumieniu art.22(1) kodeksu cywilnego.

 II. Zasady promocji

 1. Uczestnik Promocji po zakupie rakiety tenisowej z serii Babolat Pure Drive 2018 w czasie od 05 kwietnia 2018 r. do 14 maja 2018 r. otrzyma w przesyłce wraz z zakupioną rakietą specjalny Kupon, umożliwiający zakup butów tenisowych Babolat Jet Mach II w obniżonej cenie.
  a) lista rakiet biorących udział w promocji została przedstawiona w punkcie III. 1.,
  b) lista butów biorących udział promocji została przedstawiona w punkcie III. 2.;
 2. Kupony otrzymany wraz z zakupioną rakietą posiada indywidualny kod rabatowy obniżający cenę butów biorących udział w promocji o 170 zł, a jego ważność upływa z dniem 31 maja 2018 r.
 3. W celu skorzystania z Kuponu, należy do dnia 31 maja 2018 zakupić buty z puli butów biorących udział w promocji i w pierwszym kroku w „Koszyku” wpisać otrzymany kod rabatowy.
 4. Wielokrotność zakupu rakiet z promocyjnej puli oznacza wielokrotność otrzymania Kuponów.
 5. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego w zamian za otrzymany Rabat.
 6. Uczestnik przystępuje do Promocji po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i uprzedniej akceptacji jego warunków. Udział w Promocji wymaga przestrzegania warunków w nim opisanych.

 III. Lista produktów biorących udział w promocji:

 1. Rakiety tenisowe z serii Babolat Pure Drive 2018

o            Babolat Pure Drive 2018
o            Babolat Pure Drive Tour 2018
o            Babolat Pure Drive Tour+ 2018
o            Babolat Pure Drive+ 2018
o            Babolat Pure Drive Team 2018
o            Babolat Pure Drive Lite 2018
o            Babolat Pure Drive 107 2018
o            Babolat Pure Drive 110 2018
o            Babolat Pure Drive Super Lite 2018

 1. Buty Babolat Jet Mach II

o            Babolat Jet Mach II All Court Men - diva blue/black
o            Babolat Jet Mach II All Court Men - estate blue/fluo yellow
o            Babolat Jet Mach II All Court Men - orange
o            Babolat Jet Mach II Clay Men - diva blue/black
o            Babolat Jet Mach II Clay Men - estate blue/fluo yellow
o            Babolat Jet Mach II Clay Men - orange/black

 1. Ilość produktów jest ograniczona.
 2. Organizator zastrzega możliwość wyłącznie poszczególnych produktów z Promocji w momencie, gdy ich stan magazynowy zostanie wyczerpany.

 IV. Dane osobowe

Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Organizator informuje, że dane osobowe Uczestników korzystających z Promocji na warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie będą przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity w Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) wyłącznie w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w Promocji i jej realizacji lub rozpatrzenia ewentualnych reklamacji lub w celach marketingu bezpośredniego produktów własnych Organizatora. Wszystkie dane osobowe Uczestników Promocji składających reklamacje lub skargi będą przechowywane i zabezpieczone przez Administratora danych zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie o ochronie danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne (jednakże ich niepodanie uniemożliwi rozpatrzenie reklamacji), a Uczestnikom przysługuje w każdym czasie prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, aktualizacji, uzupełniania i usuwania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.

 V. Reklamacje

 1. Reklamacje, co do przebiegu Promocji mogą być zgłaszane przez Uczestników w szczególności na adres Organizatora: al. Bohaterów Września 12, 02-308 Warszawa lub drogą elektroniczną na adres e-mail sklep@strefatenisa.com.pl z dopiskiem Promocja "Kup rakietę Babolat - odbierz kupon na buty Jet Mach II". Prosimy o wskazanie w treści Reklamacji imienia i nazwiska, dokładnego adresu Uczestnika, a także opisanie przyczyny uzasadniającej złożenie Reklamacji.
 2. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
 3. O decyzji Organizatora w przedmiocie reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie za pośrednictwem poczty lub pocztą elektroniczną, w zależności od tego, w jaki sposób Reklamacja została przesłana do Organizatora.
 4. Powyższe postanowienia i procedura reklamacyjna przyjęta przez Organizatora nie naruszają w żaden sposób uprawnień przyznanych Uczestnikowi na mocy powszechnie obowiązującego prawa, w tym możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

 VI. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.strefatenisa.com.pl oraz w sklepach stacjonarnych Strefa Tenisa
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn:
  a) zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż towarów lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez Organizatora wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie o świadczenie usług lub umowie sprzedaży zawieranej pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem;
  b) konieczność dostosowania działalności Organizatora do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych wynikających z:
  -          decyzji właściwego w zakresie działalności Organizatora organu administracji publicznej lub
  -        orzeczenia sądowego znajdującego zastosowanie w zakresie działalności Organizatora wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie o świadczenie usług lub umowie sprzedaży zawieranej pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem;
  c) zmiana sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną przez Organizatora spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi;
  d) zmiana zakresu lub zasad świadczenia przez Organizatora usług świadczonych drogą elektroniczną, do których stosują się postanowienia Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Organizatora dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem i oferowanych Uczestnikowi;
  e) połączenie, podział albo przekształcenie Organizatora lub zmiana innych danych identyfikacyjnych Organizatora określonych w Regulaminie.
 3. Organizator poinformuje Uczestników o zmianie Regulaminu z odpowiednim wyprzedzeniem.
 4. W przypadku Uczestników, którzy zaakceptowali Regulamin, mają oni prawo do wypowiedzenia zawartej umowy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie wpływa na treść i warunki zawartych przez Uczestników i Organizatora umów sprzedaży przed zmianą Regulaminu.
 5. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację na stronie oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przez Uczestnika adres e-mail.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) oraz podobne technologie w celu świadczenia usług, dostosowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkowników oraz w celach statystycznych i reklamowych.
Możesz zawsze wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że cookies będą zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej w Polityce prywatności.