Regulamin konkursu "Wygraj rakietę z autografem Huberta Hurkacza"

 

I.         Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem jest "Strefa Tenisa Sp. z o.o." S.K. z siedzibą w Warszawie (02-389), przy al. Bohaterów Września 12 (dalej „Organizator”).
 2. Fundatorem nagród jest Vektor Media Grzegorz Melionz siedzibą w Warszawie (01-756), ul. Przasnyska 6B; (dalej „Fundator”).
 3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
 4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.
 5. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu, które uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia.
 6. Konkurs zostanie przeprowadzony w sklepie internetowym www.strefatenisa.com.pl
 7. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.
 8. Konkurs nie narusza Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, w tym nie narusza postanowień art. 29 tejże ustawy.

 II.       Uczestnik konkursu

 1. Uczestnikiem konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, która zaakceptowała Regulamin (dalej: „Uczestnik”).
 2. Uczestnik oświadcza, że:
  a) jest pełnoletnią osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych,
  b) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu,
  c) wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu,
  d) zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu,
  e) wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
 3. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, spółek powiązanych, pracownicy innych podmiotów związanych z Organizatorem, a także członkowie ich najbliższej rodziny. Za członków rodziny uznaje się wstępnych.

 III.     Czas trwania Konkursu

 1. Konkurs obowiązuje od 10 lipca 2019 r. do 2 sierpnia 2019 r.
 2. Uczestnicy mogą zgłaszać swoje recenzje od dnia 10 lipca 2019 r. do dnia 29 lipca 2019 r. do godziny 23:59.
 3. Do dnia 2 sierpnia 2019 r. Organizator przedstawi zwycięzców Konkursu umieszczając informacje na stronie konkursu: https://strefatenisa.com.pl/wygraj-rakiete-z-autografem-huberta-hurkacza

 IV.     Nagrody

1. Nagrody zostaną przyznane według zdobytego miejsca:

Miejsce 1. – Rakieta Yonex VCORE PRO 97 z autografem Huberta Hurkacza.

Miejsce 2. – T-shirt tenisowy marki Yonex (rozmiar L).

2. Zwycięzcom nie przysługuje prawo wymiany nagrody na gotówkę lub inną nagrodę rzeczową.

 V.       Zasady uczestnictwa w konkursie

 1. Zadaniem Uczestnika jest napisanie recenzji o produkcie marki YONEX, z którego korzystał lub korzystał. Recenzje należy wprowadzać poprzez system opinii dostępny w sklepie tenisowym www.strefatenisa.com.pl. Recenzja napisana przez Uczestnika musi dotyczyć produktu pod którym została umieszczona. Tytuł przewodni recenzji: „W jaki sposób dany produkt wpłynął na moją grę w tanisa”.
 2. Uczestnik Konkursu może dodać więcej niż jedną opinię, z zastrzeżeniem, że kolejne opinie będą dotyczyły innych produktów.
 3. Uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę.
 4. Organizator dokona oceny recenzji konkursowych i wybierze najciekawsze, a ich autorów nagrodzi zgodnie z par. IV.
 5. Decyzja Organizatora jest ostateczna.
 6. Lista zwycięzców zostanie opublikowana na stronie konkursu: https://strefatenisa.com.pl/wygraj-rakiete-z-autografem-huberta-hurkacza
 7. Zwycięzcy zostaną poinformowani przez Organizatora drogą mailową, na adres e-mail podany podczas zatwierdzania recenzji. Zwycięzca ma 7 dni na odpowiedź i potwierdzenie chęci odbioru nagrody. W przypadku braku kontaktu ze zwycięzcą nagroda zostaje do dyspozycji Fundatora.
 8. Nagrody będzie można odbierać w siedzibie Organizatora lub za zgodą zwycięzcy zostaną wysłane przesyłką kurierską na koszt Organizatora pod wskazany adres na terenie Polski.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania wpisów konkursowych w sklepie internetowym www.strefatenisa.com.pl oraz na serwisie Facebook na fanpage prowadzonym pod adresem https://www.facebook.com/StrefaTenisa.SklepTenisowy/
 10. Wprowadzenie recenzji Konkursowej przez Uczestnika jest równoznaczne z przekazaniem na rzecz Organizatora autorskich praw majątkowych (niewyłącznej licencji, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych) jak również zgodę na przetwarzanie i rozpowszechnianie dołączonego wpisu na wszelkich polach eksploatacji bez dodatkowego wynagrodzenia, określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym w szczególności w zakresie:

a) utrwalania i zwielokrotniania wpisu konkursowego lub jego egzemplarzy;

b) wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy wpisu konkursowego w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

c) obrotu oryginałem albo egzemplarzami wpisu konkursowego;

d) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem wpisu konkursowego lub jego egzemplarzy;

e) rozpowszechniania wpisu konkursowego w sposób inny niż określony w pkt V pkt 9. w tym publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie zdjęcia w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie miejscach.

 VI.     Przetwarzanie danych osobowych

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród zwycięzcom.
 3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności.
 4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

  VII.   Prawa autorskie

 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w konkursie, w szczególności:

a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób mechanizmu konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;

b) korzystanie z konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

 VIII. Reklamacje i zgłoszenia naruszeń

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu funkcjonowania konkursu lub stwierdzonych naruszeń Regulaminu winny być zgłaszane Organizatorowi za pomocą poczty elektronicznej na adres: „marketing@strefatenisa.com.pl” i/lub listownie na adres siedziby Organizatora.
 2. Reklamacja lub zgłoszenie o stwierdzonych naruszeniach powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres uczestnika konkursu jak również opis reklamowanego zdarzenia.
 3. Reklamacje i zgłoszenia będą niezwłocznie rozpatrywane nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
 4. Użytkownik zostaje powiadomiony o decyzji Organizatora drogą elektroniczną na adres znajdujący się w profilu Użytkownika na Facebooku lub pisemnie na wskazany adres do korespondencji.

 IX.     Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.07.2019 r. do odwołania.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
 3. Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest dla Uczestników na stronie internetowej www.strefatenisa.com.pl oraz w siedzibie Organizatora.