Regulamin "Grand Slam Challenge":


Regulamin Konkursu „Grand Slam Challenge”.

Niniejszy regulamin określa zasady Konkursu "Grand Slam Challenge" (zwanego dalej „Konkursem”), który będzie odbywać się na profilu Strefatenisa.com.pl (zwanym dalej „Profilem”) na Facebooku od 02.09.2015 do 13.09.2015.

Art. 1. Organizator

1. Organizatorem Konkursu jest STREFA TENISA ADAM SYLWESTRZAK I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Warszawie, 02-389 Warszawa, przy Bohaterów Września 12, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000545256 , o numerze NIP 7010469498, zwana dalej „Organizatorem” .

2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (zwanym dalej „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

Art. 2. Czas trwania Konkursu

1. Konkurs będzie trwać od 02.09.2015 do 13.09.2015.

Art. 3. Uczestnicy Konkursu

1. Uczestnikiem Konkursu może zostać każda osoba fizyczna, która jest użytkownikiem serwisu Facebook.

2. Uczestnik Konkursu może udzielić jednej odpowiedzi w danym konkursie. Udzielenie większej liczby odpowiedzi nie warunkuje uzyskania kolejnych nagród.

3. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w celach związanych z przeprowadzaniem Konkursu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr.101 poz. 926 j.t.). Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród.

Art. 4. Zasady Konkursu

1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwają Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora (Jury). W skład Jury wchodzą 2 osoby ze strony Organizatora.

2. Konkurs polega na zbieraniu punktów z konkursów odbywających się w dniach 02.09.2015 - 13.09.2015 na profilu Strefy Tenisa. Wszystkie organizowane w tym czasie konkursy są wliczane do walki o nagrodę główną - rakietę z autografem Rafaela Nadala.

3. Każdy konkurs realizowany w wyżej wskazanym okresie ma sumę punktów do zdobycia dla każdego z laureatów.

Punktacja:

1 miejcce: 100 pkt
2 miejsce: 90 pkt

3 miejsce: 80 pkt
4 miejsce 70 pkt
5 miejsce 60 pkt
6 miejsce 50 pkt
7 miejsce 40 pkt
8 miejsce 30 pkt
9 miejsce 20 pkt
10 miejsce 10 pkt

4. W przypadku, gdy w danym konkursie przewidziana jest mniejsza liczba laureatów liczba punktów do zdobycia będzie podana w poście informującym o konkursie.

5. Kto zdobędzie we wszystkich konkursach realizowanych w dniach 02.09.2015-13.09.2015 największą liczbę punktów zdobywa nagrodę główną - rakietę Babolat Aero Pro Drive z autografem Rafaela Nadala. 

4. Rozstrzygnięcie Konkursu i opublikowanie wyników nastąpi w terminie określonym nie dłuższym niż 7 dni od daty ukończenia konkursu tj. 13.09.2015.

5. Laureaci konkursu będą proszeni o podanie danych do wysyłki kurierskiej nagrody. Koszty wysyłki nagród ponosi Organizator.

Art. 5. Nagroda

1. Nagrodą w Konkursie "Grand Slam Challenge" jest rakieta Aero Pro Drive z autografem Rafaela Nadala o wartości ok. 500 zł (słownie: pięciuset złotych).

2. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny ani na inną nagrodę.

Art. 6. Decyzje Organizatora

1. We wszystkich przypadkach nieokreślonych w niniejszym regulaminie oraz w przypadkach, które pojawią się podczas Konkursu, ostateczną decyzję podejmie Organizator.

2. Decyzje Organizatora są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

Art. 7. Postanowienia dodatkowe

1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu oraz do odwołania Konkursu bez podania przyczyny.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator oraz stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i innych ustaw właściwych.

3. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie w dowolnym momencie bez podania przyczyny:

a) jeżeli Uczestnik posługuje się nieprawdziwymi danymi;

b) jeżeli Uczestnik w jakikolwiek sposób narusza niniejszy regulamin.

5. Każdy z biorących udział w Konkursie przez przystąpienie do niego akceptuje warunki niniejszego regulaminu.

6. Przystąpienie do konkursu oznacza pełne zwolnienie serwisu Facebook z odpowiedzialności przez każdego uczestnika.

7. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

 

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) oraz podobne technologie w celu świadczenia usług, dostosowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkowników oraz w celach statystycznych i reklamowych.
Możesz zawsze wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że cookies będą zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej w Polityce prywatności.