Career Grand Slam:

 

Kup produkty HEAD za kwotę minimum 100zł pomiędzy 6 a 26 czerwca, wyślij zgłoszenie na konkurs@strefatenisa.com.pl.
i weź udział w konkursie.

Wśród uczestników rozlosowane zostaną atrakcyjne nagrody:

1. Rakieta Graphene XT Speed Rev Pro i torba Djokovic 12R Monstercombi

2. Zestaw odzieży z kolekcji Speed:

 • bluza Vision M Amit Tech Hoody w kolorze białym
 • koszulka Performance M Crew Neck t-shirt Cool w kolorze białym
 • spodenki Vision M Calvin short/woven w kolorze srebrnym

3. Plecak Djokovic backpack oraz zestaw owijek Prestige TM Pro 10+

Powodzenia!

 

Rakiety tenisowe HEAD

Torby HEAD

Obuwie HEAD

Odzież HEAD

Akcesoria HEAD

Piłki HEAD

 

 

 REGULAMIN KONKURSU

„Career Grand Slam!”

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin Konkursu „Career Grand Slam!”, zwany dalej „Konkursem”, określa mechanizm, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie.
 2. Organizatorem Konkursu jest HEAD International GmbH, Wuhrkopfweg 1, A-6921 Kennelbach, Austria zwany dalej Organizatorem.
 3. Koordynatorem konkursu jest sklep „Strefa Tenisa”, Al. Bohaterów Września 12, 02-389 Warszawa.
 4. Celem konkursu jest promocja sprzętu marki HEAD.

II UCZESTNICY KONKURSU

 1. Uczestnikami Konkursu (zwanymi dalej „Uczestnikami”) mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które dokonają czynności opisanych w rozdziale VI niniejszego Regulaminu.
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i Koordynatora ani członkowie ich najbliższej rodzin. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

III PRZEDMIOT KONKURSU

 1. Do udziału w Konkursie, w okresie jego trwania, uprawnia nabycie produktów tenisowych marki HEAD ( rakiet, toreb, piłek, obuwia, akcesoriów oraz odzieży), niezależnie z którego sezonu one pochodzą. Produkty te zwane są dalej Produktem Konkursowym.
 2. Nabycie musi zostać dokonane w sklepie stacjonarnym lub internetowym Strefa Tenisa.
 3. Dowód nabycia Produktu Konkursowego stanowi czytelny oryginał paragonu fiskalnego lub faktury.

IV CZAS TRWANIA KONKURSU

 1. Konkurs trwa od 6 czerwca do 26 czerwca 2016.

V OGÓLNE WARUNKI KONKURSU

 1. Zakup Produktów Konkursowych za minimum 100 zł upoważnia Klienta do wzięcia udziału w Konkursie. Udział w konkursie odbywa się za pomocą przesłania maila z tytułem Konkurs HEAD i numerem zamówienia na adres konkurs@strefatenisa.com.pl. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi poprzez wylosowanie zwycięzców i laureatów.
 2. Zwycięzcy zostaną poinformowani telefonicznie.
 3. Nabycie jednego Produktu Konkursowego upoważnia Uczestnika Konkursu do jednokrotnego wzięcia udziału w Konkursie.
 4. Zakup Produktu Konkursowego MUSI być dokonany przed 26 czerwca 2016 r. W związku z tym data dowodu zakupu Produktu Konkursowego (czyli data zakupu widniejąca na paragonie fiskalnym lub fakturze) nie może być późniejsza.
 5. Organizator uprawniony jest do weryfikacji dokonanych zgłoszeń, w tym do zażądania od Uczestnika Konkursu przesłania na adres konkurs@strefatenisa.com.pl. zeskanowanych dowodów zakupu Produktów Konkursowych, z których to dowodów będzie wynikać że Produkty Konkursowe zostały zakupione przed wzięciem udział w Konkursie lub dostarczenia dowodów zakupu Produktów Konkursowych w innej formie, w tym faksem, osobiście lub pocztą.
 1. Uczestnicy nie spełniający wymogów określonych w Regulaminie Konkursu nie są uprawnieni do wzięcia udziału w Konkursie.
 2. Uczestnik Konkursu może dokonać nieograniczonej liczby zgłoszeń o ile każde ze zgłoszeń spełniać będzie warunki uczestnictwa w Konkursie określone w Regulaminie.

VI MECHANIZM KONKURSU

 1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursu jest spełnienie wymagań określonych w Regulaminie, w tym w szczególności:
 2. a) nabycie Produktu Konkursowego nie później niż do dnia 26 czerwca,
 3. b) zachowanie dowodu nabycia Produktu Konkursowego, potwierdzającego transakcję zakupu Produktu Konkursowego,
 4. c) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem niniejszego Konkursu – przesłanie zgłoszenia mailowego jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 5. Wykonanie czynności opisanych w powyższym ustępie nr 1 w czasie trwania Konkursu, jest warunkiem niezbędnym do przystąpienia do Konkursu, a ich spełnienie jest równoznaczne z przystąpieniem do udziału w Konkursie na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie i uzyskanie statusu Uczestnika.
 6. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o wyborze w terminie 2 dni od dnia wylosowania, poprzez kontakt telefoniczny.
 7. Wyniki Konkursu zostaną zamieszczone na portalu społecznościowym Facebook Koordynatora.

VIII NAGRODY

 1. Nagrodami w konkursie są:
 • Rakieta Graphene XT Speed Rev Pro i torba Djokovic 12R Monstercombi
 • Zestaw odzieży z kolekcji Speed:
 • bluza Vision M Amit Tech Hoody w kolorze białym
 • koszulka Performance M Crew Neck t-shirt Cool w kolorze białym
 • spodenki Vision M Calvin short/woven w kolorze srebrnym
 • plecak Djokovic backpack oraz zestaw owijek Prestige TM Pro 10+
 1. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny ani na inną nagrodę.
 2. Organizator zastrzega, iż nagrody prezentowane na materiałach reklamowych mogą w zakresie koloru nieznaczenie różnić się w odcieniach od rzeczywistych kolorów co jest wyłącznie wynikiem procesu druku ww. materiałów reklamowych.

IX WYDANIE NAGRODY

 1. Warunkiem wydania nagród dla zwycięzców Konkursu będzie możliwość kontaktu ze zwycięzcami oraz pozytywna weryfikacja ich udziału w Konkursie, w tym okazanie przez zwycięzców Konkursu dowodu nabycia Produktu Konkursowego, w sposób określony w ust. 2 poniżej.
 2. Dowód (dowody) nabycia Produktu Konkursowego musi być nadesłany w czytelnej formie skanu/zdjęcia na adres konkurs@strefatenisa.com.pl. Czynność tą każdy zwycięzca Konkursu winien dokonać w terminie 3 (trzech) dni roboczych od otrzymania informacji o wygranej.
 3. W przypadku nieprzesłania przez Uczestnika Konkursu wiadomości elektronicznej (e-mail), o której mowa w rozdziale IX ustęp 2 Regulaminu lub przesłania jej po terminie, Uczestnik Konkursu traci prawo do nagrody i nagroda przypadająca temu Uczestnikowi Konkursu przepada.
 1. W przypadku gdy okaże się, że zdobywcą którejkolwiek z nagród jest Uczestnik Konkursu, który nie spełnia warunków wskazanych w Regulaminie Konkursu, Uczestnik taki traci prawo do nagrody. Organizator wówczas przyzna tę Nagrodę osobie która zajęła kolejne miejsce w Konkursie.
 2. Jeżeli podczas kontaktu telefonicznego uczestnik Konkursu odmówi ujawnienia swoich danych osobowo-adresowych umożliwiających identyfikację, jak również odmówi okazania paragonu zakupu lub zaprzeczy jakoby brał udział w Konkursie - traci prawo do otrzymania nagrody w Konkursie. W takim wypadku, jak również w wypadku braku możliwości skontaktowania się z danym Uczestnikiem (Organizator podejmie trzy próby kontaktu telefonicznego w ciągu dwóch dni), nagroda zostanie przyznana kolejnemu uczestnikowi konkursu.
 3. O przyznaniu nagrody poinformuje Zwycięzcę przedstawiciel Koordynatora.
 4. Nagrody rzeczowe zostaną wysłane zwycięzcom Konkursu za pośrednictwem firmy kurierskiej, w terminie do 21 (dwudziestu jeden) dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników Konkursu.
 5. Warunkiem wydania Uczestnikowi Konkursu Nagrody rzeczowej jest podpisanie protokołu odbioru nagrody, stanowiącego potwierdzenie odebrania nagrody.
 6. Potwierdzenie odbioru przesyłki kurierskiej zawierającej nagrodę – przez podpisanie listu przewozowego załączonego do przesyłki – jest równoznaczne z potwierdzeniem odbioru nagrody przez Uczestnika Konkursu.
 7. Zwycięzca może zrzec się prawa do nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu żaden ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy bądź inna nagroda.

X DANE OSOBOWE

 1. Organizator oświadcza, iż dane osobowe Imię i Nazwisko Uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji procesu Konkursu oraz podania do publicznej wiadomości informacji o zwycięstwie w Konkursie.
 2. Organizator oświadcza, iż pozostałe dane Osobowe jak adres zamieszkania, numer telefonu, mail będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Procesu Konkursu. Podanie danych przez Uczestników ma charakter dobrowolny, ale odmowa ich podania uniemożliwia uczestnictwo w Konkursie i jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w nim. Wyrażenie zgody przez Uczestnika Konkursu następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na Stronie Internetowej. 
 1. Uczestnicy Konkursu w chwili przystąpienia do konkursu, wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (zgodnie z ustawą z dnia 28 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) i przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz.U.2002 nr 144 poz. 1204. przez HEAD International GmbH, w celu zorganizowania oraz przeprowadzenia Konkursu oraz w celach marketingowo-badawczych i statystycznych związanych z działalnością powyższych podmiotów. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a Uczestnikowi przysługuje prawo do wglądu do nich oraz ich poprawienia. Uczestnicy wyrażają zgodę na umieszczenie ich imion i zdjęć na stronie internetowej związanej z konkursem oraz na profilu marki na portalu społecznościowym Facebook.
 2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu będzie Organizator Konkursu.
 3. Podmiotem przetwarzającym dane osobowe na potrzeby Konkursu jest Organizator Konkursu.

XI POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszelkie reklamacje w związku z uczestnictwem w Konkursie powinny być zgłaszane w formie pisemnej oraz przesyłane listem poleconym na adres Organizatora – Wuhrkopfweg 1, A-6921 Kennelbach w terminie do dnia 1 marca 2015 r. O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.
 1. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od daty ich otrzymania. Odpowiedzi przesyłane będą osobom reklamującym listem poleconym.

XII INFORMACJE O KONKURSIE

 1. Informacje o Konkursie jak i Zasady udostępnione są do wglądu na Stronie Internetowej z zastrzeżeniem rozdziału XIV ustęp 1 Regulaminu.
 2. W czasie trwania Konkursu na Stronie Internetowej mogą się pojawiać bieżące informacje oraz relacje z przebiegu Konkursu.

XIII POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

 1. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień Zasad Konkursu.

XIV POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Prawa i obowiązki związane z Konkursem określone są wyłącznie w Regulaminie Konkursu oraz bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa. Wszelkie informacje o Konkursie dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny.
 2. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się przez Uczestnika Regulaminu Konkursu oraz z zaakceptowaniem Regulaminu.
 3. Konkurs, którego warunki zostały określone w Regulaminie Konkursu, jest loterią promocyjną i jej wynik zależy od przypadku.
 4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa austriackiego.
 5. Wszelkie spory dotyczące Konkursu będą rozstrzygane przez sąd powszechny, którego właściwość wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) oraz podobne technologie w celu świadczenia usług, dostosowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkowników oraz w celach statystycznych i reklamowych.
Możesz zawsze wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że cookies będą zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej w Polityce prywatności.